Obchodné podmienky

1. Úvod

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) predstavujú právny rámec pre obchodné vzťahy medzi FRAFUR, s. r. o. (ďalej len „Dodávateľ“) a jej klientmi (ďalej len „Klient“) a upravujú povinnosti oboch strán pri obchode.

1.2 Tieto Podmienky budú platné pre všetky objednávky, dohody a obchody medzi Dodávateľom a Klientom, pokiaľ nebudú obidvoma stranami písomne dohodnuté inak.

2. Objednávky a dodanie tovaru

2.1 Klient môže urobiť objednávku tovaru elektronicky, písomne alebo ústne. Dodávateľ sa zaväzuje urobiť všetky primerané kroky na potvrdenie objednávky Klienta.

2.2 Termíny dodania a náklady na dopravu budú dohodnuté medzi Dodávateľom a Klientom a uvedené v príslušnej objednávke alebo dohode.

2.3 Klient je povinný overiť tovar pri prevzatí a nahlásiť akékoľvek nedostatky Dodávateľovi do 3 dní. Dodávateľ nie je zodpovedný za nedostatky tovaru, ktoré Klient neoznámil v uvedenom časovom limite.

2.4 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2.5  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

3. Platba

3.1 Ceny za tovar sú uvedené v cenníku Dodávateľa alebo v objednávke a sú platné v čase objednania.

3.2 Klient sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za tovar v dohodnutej forme platby a termíne. V prípade meškania platby môže Dodávateľ účtovať úroky z meškania vo výške 5% z ceny tovaru.

4. Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

4.1 Klient má právo zrušiť objednávku pred jej vybavením. V prípade zrušenia objednávky pred dodaním tovaru, Klient môže byť povinný uhradiť Dodávateľovi prípadné náklady spojené s objednaním a prípravou tovaru.

4.2 Klient má právo vrátiť tovar v súlade s platnými zákonnými predpismi a v dobe 14 dní od prevzatia tovaru, ak sa nejedná o tovar vyrábaný na mieru. Vrátený tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom stave. Dodávateľ bude vracať cenu za tovar v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami.

5. Záruky a reklamácie

5.1 Dodávateľ zaručuje, že jeho tovar nebude mať pri prevzatí výrobné chyby, ak nie je dohodnuté inak. Záruka platí po dobu 2 rokov.

5.2 Klient je povinný uplatniť svoje právo na reklamáciu v lehote, ktorú ustanovujú platné zákonné predpisy. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné chyby a nedostatky, ktoré nie sú spôsobené nesprávnym používaním tovaru Klientom.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Dodávateľ bude spracovávať osobné údaje Klienta v súlade s platnými zákonnými predpismi a svojou zásadou ochrany osobných údajov.

6.2 Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Dodávateľom na účely vybavenia objednávok a plnenia zmlúv medzi oboma stranami.

7. Práva a povinnosti kupujúceho 

7.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

7.2 Kupujúci je povinný:

     1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
     2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
     3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

7.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

8. Kúpna cena 

8.1 Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

8.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto, a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

10. Kvalita tovaru a konštrukcia 

10.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí,  pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaný MDF, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Kvalita dyhy u použitej dyhovanej MDF je B/C ak nie je dohodnuté inak. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.)

10.2 Použité masívne drevo môže obsahovať ,odchýlky ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Odchýlkami sa myslia očká, hrčky, zárasty, atd. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať odchýlky prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,…) do max. veľkosti plochy 10 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, chyby prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách – dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,…) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne odchýlky dreva prirodzeného charakteru.

10.3 Konštrukčne je nábytok navrhnutý, vyrobený a uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 3 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,3 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,5% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

10.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od náročnosti na vyhotovenie a požiadaviek kupujúceho.

10.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

11. Zmeny a doplnky k podmienkam

11.1 Obchodné podmienky medzi Dodávateľom a klientom môžu byť menené a dopĺňané len písomným dohodnutím oboch strán.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto Podmienky tvoria základnú dohodu medzi Dodávateľom a Klientom a nahradzujú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody.

12.2 Ak sa ukáže, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Bajkalská 21/A, Bratislava.